Miljöpolicy

Tätringen Tekniska AB ser miljöhänsyn som en del av kvalitetsbegreppet och vi är övertygade om att ett aktivt miljöarbete stärker vårt anseende bland våra kunder och övriga intressenter.

Vi skall utveckla verksamheten i en kretsloppsanpassad riktning och erbjuda våra kunder produkter och tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan.

I vårt miljöarbete utgör lagar, förordningar och andra krav mininivån.

Vi arbetar kontinuerligt med att, inom teknisk och ekonomisk rimlighet, minska vår miljöpåverkan och förhindra miljöpåverkande utsläpp.

Detta förverkligas genom att:

  • Vi behandlar miljöfrågorna som en naturlig del i företagets verksamhet.
  • Vi ser miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.
  • Vi arbetar för att höja miljömedvetandet hos alla anställda.
  • Vi informerar vid behov berörda myndigheter och intresserad allmänhet om vårt miljöarbete.
  • Vid all upphandling prioritera produkter / tjänster   med minsta möjliga miljöpåverkan.

Till certifikat.

Kvalitetspolicy

Tätringens kvalitetspolicy är att lära känna varje enskild kunds behov och krav och att erbjuda exakt den produkt och service som efterfrågas på ett effektivt och personligt sätt.

Vi arbetar ständigt för att utveckla samarbetet med såväl kunder som leverantörer och därigenom få kunskap om vilka behov, krav och förändringar vi ska leva upp till.

Som ett hjälpmedel att kontinuerligt förbättra kvaliteten i vårt arbete har vi byggt ett kvalitetssystem enligt EN-ISO 9001:2015 samt satt upp mätbara mål för att följa upp effektiviteten av vårt kvalitetsarbete.

Till certifikat.

Uppförandekod

Uppförandekoden (från engelskans Code of Conduct) är riktlinjer för hur vi som företag bedriver vår verksamhet på ett etiskt, socialt och/eller miljömässigt riktigt sätt.

Mänskliga rättigheter

1. Vi stödjer och respekterar skydd för internationella mänskliga rättigheter.

2. Vi är inte delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetsrätt

3. Vi upprätthåller föreningsfrihet i enlighet med lokal lagstiftning och alla medarbetare är fria att starta eller delta i facklig verksamhet. Vi erkänner rätten till kollektiva förhandlingar avseende anställningsvillkor.

4. Vi förbjuder alla former av tvångsarbete och medarbetare har rätt att avbryta sin anställning enligt lokal lagstiftning eller anställningsavtal.

5. Vi tar avstånd från alla typer av barnarbete. Ingen person under 15 år ska anställas och vid särskilt krävande uppgifter krävs att personen är minst 18 år.

6. Vi undviker all diskriminering, oavsett etnicitet, hudfärg, kön, religion, politisk åsikt, nationell härkomst, socialt ursprung, ålder, funktionshinder, HIV/AIDS status, medlemskap i fackförening och sexuell läggning, vid anställning eller yrkesutövning. Fysiska eller psykiska trakasserier är strängt förbjudna.

Miljö

7. Vi stödjer försiktighetsprincipen gällande miljörisker: alla intressenter, anställda, medleverantörer, leverantörer mfl. Skall ta sitt ansvar för miljön.

8. Vi uppmuntrar innovativa lösningar som innebär minskad miljöbelastning och vi tar aktivt initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande. 9. Vi uppmuntrar utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Hållbar utveckling är ett nyckelord och vi arbetar med miljöfrågor utifrån ett förebyggande perspektiv.

Anti-korruption

10. Vi arbetar mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning.